Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en verkoopsregels V.V.-Plastics BV

 

 1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Levering en overgang van risico vinden plaats door overdracht door goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door de koper worden afgehaald of door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn/ruimte van koper.
 4. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveringen te eisen indien:
  • Hij de uit de betreffende orders voortvloeiende kredietrisico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar
  • De financiële positie van de koper verslechtert voordat het order geheel is uitgevoerd.
 5. Koper kan in geval van niet, niet tijdig of niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.
 6. Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen facturen.
 7. De leveringstermijn is een aanduiding, maar geen verbintenis, zodat vertraging geen aanleiding kan geven tot boete of schadevergoeding.
 8. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat de verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van de verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, rellen, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.
 9. Behoudens afwijkende overeenkomst dienen alle resterende betalingen te geschieden binnen de 10 dagen na factuurdatum.
 10.  Bij niet-betaling binnen de maand na vervaldatum wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 20% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met een minimum van 50.00€. daarenboven zal een verwijlintrest van 1.5% per maand verschuldigd zijn.
 11. Klachten betreffende de levering moeten ons, op straffe van verval, aangetekend en schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na de leverig en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Klachten ontheffen de debiteur in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen.
 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van TONGEREN bevoegd.
 13. Niet tijdige betaling van een factuur, geheel of gedeeltelijk, zal ook alle niet vervallen facturen opeisbaar maken.
 14. Niet tijdige betaling van een factuur is voldoende reden tot staken van alle nog uit te leveren goederen.
 15. Het geleverde materiaal blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de goederen of tot de overmaking van de provisie, zowel voor basisproducten als voor accessoires. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven.
 16. V.V.-Plastics BV is nooit bij levering van de goederen of nadien aansprakelijk voor afwijkingen in de kleur of kleurschakeringen van de producten. Zelfs niet indien na verloop van tijd kleurwisselingen voorkomen.